PraatmetdeDokter
Brengt patiënten in contact met de huisarts

Veiligheid

PraatmetdeDokter werkt voortdurend aan het verbeteren van onze producten. We zorgen er voor dat we voldoen aan de strenge eisen die horen bij het omgaan met betrouwbare medische data. Hieronder lees je over onze certificeringen en hoe je een melding kan maken van beveiligingslekken.

Meld kwetsbaarheid

PraatmetdeDokter acht het van cruciaal belang om veilige en betrouwbare diensten te leveren. Veiligheid speelt daarom een belangrijke rol in de ontwikkeling en het onderhoud van onze websites en online diensten. Ondanks alle zorg en inspanningen kunnen er situaties ontstaan waarin er een zwakke plek is in onze beveiliging.

Je kan ons helpen onze diensten veilig te houden en daarmee de aan ons toevertrouwde informatie. Als je denkt dat je een zwakke plek hebt gevonden in een van onze diensten, willen wij graag met je samenwerken om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen en daarmee veilig gebruik te verbeteren. Daarom verzoeken wij om deze informatie onmiddellijk met ons te delen.

Om misbruik van bevindingen door anderen te voorkomen, verzoeken wij de volgende richtlijnen te volgen bij het indienen van een rapport:

  • Meld de kwetsbaarheid (of het vermoeden daarvan) per e-mail aan security@praatmetdedokter.nl;
  • Geef alstublieft voldoende informatie (zoals een gedetailleerde beschrijving inclusief IP-adressen, logs, hoe te reproduceren, screenshots, etc.) zodat we het rapport zo effectief mogelijk kunnen behandelen;
  • Deel de kwetsbaarheid niet met anderen totdat deze is opgelost; Maak geen actief misbruik van de kwetsbaarheid. Als dit toch gebeurt, zullen we dit melden bij de relevante instanties.

Nadat een kwetsbaarheid is gemeld, zullen we zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen, contact met je opnemen om afspraken te maken over een redelijke herstelperiode en een mogelijke gecoördineerde publicatie van de kwetsbaarheid. We behandelen jouw rapport vertrouwelijk en zullen je persoonlijke informatie niet zonder jouw toestemming delen met derden. Een uitzondering hierop is de politie en de rechterlijke macht, in geval van een melding of als gegevens worden opgevraagd.

PraatmetdeDokter zet zich zeer in voor veilige en betrouwbare communicatie voor haar klanten. Jouw informatie kan ons helpen de diensten die we leveren beter te beschermen.

Report vulnerability

PraatmetdeDokter considers it crucial to provide safe and reliable services. Security therefore plays an important role in the development and maintenance of our websites and online services. Despite all the care and effort, situations can arise in which there is a weak spot in our security.

You can help us keep our services safe and with it the information entrusted to us. If you think you have found a weak spot in one of our services, we would like to work with you to resolve this situation as soon as possible and thereby improve safe use. Therefore, we request that you immediately share this information with us.

To prevent misuse of findings by others, we request that you use the following guidelines when submitting a report:

  • Report the vulnerability (or the suspicion thereof) by e-mail to security@praatmetdedokter.nl;
  • Please provide sufficient information (such as a detailed description including IP addresses, logs, how to reproduce, screenshots, etc.) so that we can handle your report as effectively as possible;
  • Do not share the vulnerability with others until it is resolved; Do not actively exploit the vulnerability. If this does happen, we will report this.

After a vulnerability has been reported, we will contact you as soon as possible, but no later than 3 working days, to make arrangements about a reasonable recovery period and a possible coordinated publication of the vulnerability. We treat your report confidentially and will not share your personal information with third parties without your permission. An exception to this is the police and the judiciary, in the event of a report or if data is requested.

PraatmetdeDokter is very committed to secure and reliable communication for its customers. Your information can help us better protect the services we provide.