PraatmetdeDokter
Brengt patiënten in contact met de huisarts

Privacyverklaring PraatmetdeDokter

PraatmetdeDokter hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is daarom opgesteld om u te informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Het verwerken van uw persoonsgegevens houdt o.a. in het verzamelen, doorsturen en gebruiken van uw gegevens. Wij zullen uw gegevens altijd vertrouwelijk behandelen en deze beveiligen volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

In deze privacyverklaring kunt u lezen wat wij met uw gegevens doen, waarom wij ze gebruiken, hoe wij daar mee omgaan en wat uw rechten zijn.

Hoe werkt PraatmetdeDokter?

PraatmetdeDokter verwerkt uw gegevens in opdracht van onze klant, een huisartsenpraktijk. De huisartsenpraktijk gebruikt onze software om uw vragen of medische klachten op een duidelijke wijze te presenteren aan de huisarts. Onze software ondersteunt als het ware het contact met de doktersassistent(e).

Indien u zich aanmeldt in de applicatie wordt eerst uw identiteit vastgesteld. Daarna krijgt u de mogelijkheid om zelf een vraag of medische klacht te melden binnen het open tekstveld van de applicatie. Ons systeem zal u een aantal vragen stellen die u kunt beantwoorden. Uw antwoorden worden, tezamen met eventueel toegevoegde PDF-bestanden of foto's, getoond aan de huisarts die met deze informatie aan de slag gaat. De huisarts kan deze informatie ook overnemen in uw patiëntendossier.

Indien het niet mogelijk is om via de software genoeg informatie te krijgen over uw vraag of klacht dan wordt deze direct doorgestuurd naar de huisarts. De huisarts zal vervolgens contact met u opnemen om uw probleem af te handelen en u eventueel vragen om een bepaalde vragenlijst in te vullen.

Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

Zoals vermeld verwerkt PraatmetdeDokter uw persoonsgegevens. Dit doen we voor bepaalde doeleinden.

Aan de hand van de verwerkingsactiviteiten die PraatmetdeDokter in opdracht van de huisarts uitvoert, zijn de volgende doeleinden voor de verwerking aan te wijzen:

A. PraatmetdeDokter verwerkt in haar applicatie persoonsgegevens om een patiënt te identificeren.
B. PraatmetdeDokter verwerkt in haar applicatie gezondheidsgegevens welke door de patiënt worden ingevoerd en stelt deze in een dashboard beschikbaar aan de zorgverlener.
C. PraatmetdeDokter verwerkt persoonsgegevens om de communicatie tussen u en uw huisarts te faciliteren.
D. PraatmetdeDokter verwerkt persoonsgegevens om geanonimiseerde datasets samen te stellen om de applicatie te verbeteren.
E. PraatmetdeDokter verwerkt in haar applicatie gegevens van de praktijk en van de medewerkers van de zorgverlener.

Indien wij uw gegevens zouden willen verwerken voor het gebruik van nieuwe of andere doeleinden, dan zullen wij dit laten weten alvorens wij overgaan tot de verwerking van uw gegevens voor een ander doel.

Welke gegevens verwerkt PraatmetdeDokter?

PraatmetdeDokter verwerkt de volgende soorten persoonsgegevens. Al deze gegevens zijn ofwel afkomstig van uw huisarts, ofwel door uzelf ingevoerd in de PraatmetdeDokter-applicatie.

De gegevens die PraatmetdeDokter altijd verwerkt:

Categorie Persoonsgegevens
Gewone persoonsgegevens, te weten Van de patiënt:
 • voornaam en achternaam
 • geboortedatum
 • geslacht
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP adres
Gevoelige persoonsgegevens, te weten Van de patiënt:
 • BSN
Gewone persoonsgegevens, te weten Van de zorgverlener:
 • voornaam en achternaam
 • e-mailadres
 • gegevens praktijk
 • IP adres
Gewone persoonsgegevens, te weten Van de medewerkers:
 • voornaam en achternaam

De (bijzondere) persoonsgegevens die PraatmetdeDokter verwerkt als deze worden ingevoerd door de betrokkene (u):

Categorie Persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens, te weten Van de patiënt:
 • medicatiegegevens
 • medische geschiedenis
 • beeldmateriaal en PDF's

Waarom mogen wij uw gegevens verwerken?

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de overeenkomst die wij hebben gesloten met uw huisarts. Wij verwerken louter en alleen persoonsgegevens in opdracht van de huisarts ten behoeve van de eerder beschreven doeleinden.

Gebruik van artificiële intelligentie (AI)

PraatmetdeDokter maakt gebruik van artificiële intelligentie (hierna: AI) binnen haar applicatie. Hieronder leggen wij u uit op welke wijze dit binnen PraatmetdeDokter wordt toegepast.

Een AI is een computertoepassing die is ontworpen om slimme taken uit te voeren waarvoor normaliter menselijke intelligentie nodig is. Op basis van patronen leert het computersysteem om deze taken op een juiste wijze uit te voeren. De toepassing van deze AI-systemen is vaak het beste te beschrijven als een assistent die ons helpt op een geautomatiseerde wijze. In dit geval een doktersassistent(e). Binnen PraatmetdeDokter gebruiken wij AI voor twee toepassingen die hierna nader zullen worden toegelicht.

 1. Ten eerste maken wij gebruik van AI om uw bericht, dat u naar ons stuurt binnen de PraatmetdeDokter applicatie, te categoriseren. Wij sorteren dit bericht om u op een juiste wijze te woord te staan. Daarbij zal u naar aanleiding van uw vraag of melding van een (medische) klacht de juiste vervolgvragen krijgen om in te vullen. De huisarts kan de ingevulde vragenlijst vervolgens gebruiken om de juiste vervolgactie te bepalen om u zo spoedig mogelijk te helpen. Indien de software uw vraag of klacht niet goed begrijpt dan wordt met u contact opgenomen door de huisarts om u verder te helpen.
 2. Ten tweede maakt PraatmetdeDokter ook gebruik van AI om de antwoorden die u heeft gegeven binnen een vragenlijst te herschrijven tot een logisch verhaal dat de huisarts kan gebruiken. Hierdoor verkrijgt de huisarts een goede samenvatting van uw medische vraag of klacht en kan dit direct worden opgenomen in uw dossier.

De AI-toepassing van PraatmetdeDokter is een eigen afgesloten omgeving. De gegevens komen dus niet terecht in een systeem dat ook voor anderen toegankelijk is of ook door anderen kan worden gebruikt. Bovendien worden uw persoonsgegevens niet gebruikt binnen de AI-toepassing; alleen de door u gegeven antwoorden en uw geslacht, omdat dit noodzakelijk is om de juiste vragen te kunnen stellen.

Een beperkt deel van de gegevens worden ook gebruikt om de applicatie verder te verbeteren en te ontwikkelen. Dit betreft echter een zeer beperkte set met gegevens die niet naar u als persoon te herleiden zijn. Ook blijft PraatmetdeDokter het AI-systeem blijvend testen op onjuistheden en accuraatheid om verkeerde vragen te voorkomen.

Automatische besluitvorming

PraatmetdeDokter maakt geen gebruik van automatische besluitvorming zonder menselijke tussenkomst. Uiteindelijk is het altijd uw huisarts die u verder zal helpen en besluiten zal ondernemen afhankelijk van de door u opgestuurde vraag/medische klacht.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

PraatmetdeDokter zal uw persoonsgegevens nooit langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Met uw huisartsenpraktijk hebben wij afgesproken dat wij de door u ingevoerde gegevens maximaal 6 maanden bewaren nadat deze voor het laatst zijn gebruikt. Ook kan de huisarts uw gegevens uit ons systeem verwijderen, bijvoorbeeld omdat u dit heeft gevraagd. Uw naam en andere identificerende gegevens bewaren wij net zo lang als de huisartsenpraktijk aangeeft dat wij deze moeten bewaren, maar nooit langer dan 6 maanden nadat de huisartsenpraktijk de samenwerking met PraatmetdeDokter heeft beëindigd.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

PraatmetdeDokter past technische en organisatorische maatregelen toe om te voorkomen dat uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, dat onbevoegden toegang verkrijgen tot uw persoonsgegevens, dan wel dat uw persoonsgegevens worden verloren, gewijzigd of openbaargemaakt. Wij zorgen ervoor dat er passende maatregelen worden getroffen, waaronder encryptie, en voldoen daarnaast aan de NEN 7510 beveiligingsnormen welke van toepassing zijn voor de zorg.

Verstrekking aan derden

PraatmetdeDokter zal ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens alleen worden gedeeld met subverwerkers met wie wij een verwerkingsovereenkomst hebben gesloten en met de huisarts, behoudens in het geval dat wij wettelijke verplicht zijn deze te delen met anderen. Onze subverwerkers zijn Microsoft Azure, Cyso en Fuga Cloud ten behoeve van hosting en dataopslag.

Rechten van betrokkenen

Op grond van de AVG en andere wet- en regelgeving heeft u als betrokkene diverse rechten die u kunt uitoefenen:

 • Het recht op inzage. U heeft als betrokkene recht om inzage te verkrijgen in de door PraatmetdeDokter verwerkte persoonsgegevens.
 • Het recht op rectificatie en aanvulling. Indien er sprake is van een onjuistheid binnen de persoonsgegevens, heeft u het recht om deze te corrigeren. Ook heeft u het recht om deze gegevens eventueel aan te vullen.
 • Het recht op gegevenswissing. U heeft het recht om onder omstandigheden uw gegevens te laten wissen binnen ons systeem. Wij zullen hiervan een notificatie versturen naar de verwerkingsverantwoordelijke (de huisarts).
 • Het recht op beperking. Onder een viertal omstandigheden binnen artikel 18 AVG is het mogelijk om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om de gegevens die wij over u hebben over te dragen aan een andere organisatie.
 • Het recht van bezwaar. U kunt bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met gebruik van de in deze privacyverklaring opgenomen contactgegevens. Bij het uitoefenen van uw rechten, kunnen wij vragen om nadere identificatie om zeker te stellen dat u degene bent die daarom mag verzoeken.

Wij zullen uw verzoek verwerken en binnen één maand (30 dagen) beantwoorden, afhankelijk van de complexiteit van uw verzoek. Indien uw verzoek dermate complex is, zal de antwoordtermijn zich verlengen tot drie (3) maanden.

Ieder verzoek zal individueel door ons worden afgewogen. Daarbij is het van belang om te vermelden, dat de hiervoor benoemde rechten geen absolute rechten betreffen en het daarom mogelijk is dat, onder omstandigheden, uw verzoek niet kan worden ingewilligd. Wij zullen dit gemotiveerd aan u bekendmaken indien dit het geval is.

Security officer

Binnen PraatmetdeDokter is er een security officer (SO) aangesteld om te zorgen dat er extra toezicht is omtrent het voldoen aan de privacy wet- en regelgeving. Deze SO adviseert PraatmetdeDokter over de toepassing van de privacy wet- en regelgeving en daarnaast is het ook uw primaire contactpunt als het gaat om vragen met betrekking tot privacy. U kunt de SO benaderen via privacy@praatmetdedokter.nl.

Vragen of klachten

Indien u klachten of vragen heeft dan kan u PraatmetdeDokter het beste bereiken met gebruikmaking van de onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Indien u ons zou willen contacteren, dan kan u gebruik maken van de volgende contactgegevens:

U kunt ons tevens contacteren indien u gebruik wilt maken van uw wettelijke rechten.

Daarnaast heeft u altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt dit op de volgende drie wijzen doen:

 • U kan het formulier invullen op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap
 • U kan een brief versturen ten name van de Autoriteit Persoonsgegevens, postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, waarin u de volgende gegevens dient te vermelden:
  • De persoonsgegevens waar het om gaat;
  • De specifieke organisatie waar het om draait;
  • Of u al reeds de klacht heeft ingediend bij die specifieke organisatie;
  • De reactie van die specifieke organisatie;
  • Of de verwerking van persoonsgegevens reeds nog plaatsvindt;
  • Uw doelstelling van de klacht;
  • Uw naam, adres en telefoonnummer.
 • U kan telefonisch contact opnemen via 088 – 1805250

Wijzigingen

Het kan zijn dat deze privacyverklaring wordt gewijzigd om te blijven voldoen aan onze verplichtingen onder de AVG of om andere redenen. Wij zullen de gewijzigde privacyverklaring publiceren op de website van PraatmetdeDokter. Raadpleegt u daarom regelmatig de website.